NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG EXCEL TRONG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NỘI THƯƠNG

1. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng – 2008 467 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG EXCEL TRONG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NỘI THƯƠNG APPLYING EXCEL IN ACCOUNTING FOR TURNOVER OF DOMESTIC COMMODITIES NGÔ THỊ THẮM, TỞNG THỊ THU, NGUYỄN THỊ THUỲ PHƠNG Lớp 06A3, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin GVHD: VŨ THU HÀ Bộ môn Kinh tế, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TÓM TẮT Đối với các doanh nghiệp thương mại, hàng hóa được xem là đối tượng hạch toán đặc trưng nhất nên việc tổ chức tốt hạch toán lưu chuyển hàng hóa có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ công tác hạch toán của doanh nghiệp. Bài nghiên cứu này thông qua việc ứng dụng phần mềm excel đã góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức hạch toán lưu chuyển hàng hóa nội thương, khắc phục được một số nhược điểm của kế toán thủ công. ABSTRACT Commodities are the most specific accounting objects in trading firms, well organizing in accounting for turnover of domestic commodities, therefore, is vital

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG MÁY UỐN ỐNG TRÊN PHẦN MỀM PRO ENGINEER

1. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 44 NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG MÁY UỐN ỐNG TRÊN PHẦN MỀM PROENGINEER RESEARCH IMITATE THE PIPE BENDING MACHINE ON THE PROENGINEER SOFTWARE SVTH: Trần Công Truyền Lớp 08C1LT, Trường Đại học Bách khoa GVHD: TS. Đinh Minh Diệm Khoa cơ khí, Trường Đại học Bách khoa TÓM TẮT Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của máy tính đã hỗ trợ cho việc thiết kế máy móc nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Bài báo cáo này đề cập đến vấn đề ứng dụng phần mềm Proengineer để mô phỏng động học máy uốn ống nhằm mang lại tính trực quan của mô hình máy đã thiết kế và phục vụ công tác đào tạo, vận hành máy thực tế. ABSTRACT Nowadays, computers stalwart development supported give the machinery to design fast, the accuracy and the efficiency. What a this report to touch on Proengineer software application problem to imitate the kinetics the pipe bending machine for bring back models calculate visually the machine designs and w

NGHIÊN CỨU SO SÁNH SƠ YẾU LÝ LỊCH PHÁP – VIỆT

1. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng – 2008 391 NGHIÊN CỨU SO SÁNH SƠ YẾU LÝ LỊCH PHÁP – VIỆT. A COMPARASON FRENCH AND VIETNAMESE CURRICULUMS VITAES TRẦN THỊ HOÀNG OANH Lớp 04CNP03, Khoa tiếng Pháp, Trường Đại Học Ngoại Ngữ. GVHD: HỒ THỊ NGÂN ĐIỆP Khoa tiếng Pháp, trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Tóm tắt Trong hồ sơ xin việc, sơ yếu lý lịch là một trong những đòi hỏi bắt buộc của các nhà tuyển dụng. Chẳng phải ngẫu nhiên khi hiện nay có rất nhiều lớp học rèn luyện kĩ năng viết đơn xin việc, kĩ năng viết sơ yếu lý lịch và kĩ năng phỏng vấn. Từ đòi hỏi cấp thiết này, tôi đã nảy ra ý tưởng nghiên cứu về sự khác nhau giữa sơ yếu lý lịch tiếng Pháp và tiếng Việt. Hi vọng kết quả nghiên cứu này sẽ giúp cho các bạn sinh viên khoa Pháp soạn thảo tốt một sơ yếu lý lịch tiếng Pháp khi có nhu cầu. Summary: In a jobs application, profile a curriculum vitae is a compelling condition of recruiters. It is not accidental that a large number of classe

Báo cáo: Kinh nghiệm trọng dụng nhân tài để hình thành nền kinh tế tri thức của một số quốc gia châu Á và những gợi ý cho Việt Nam

1. T ạp chí Khoa h ọc ĐHQGHN, Kinh t ế và Kinh doanh 25 2009 54-61 54 Kinh nghi ệm tr ọng d ụng nhân tài đ ể hình thành n ền kinh t ế tri th ức c ủa m ột s ố qu ốc gia châu Á và nh ững g ợi ý cho Vi ệt Nam Lê Th ị H ồng Đi ệp Trung tâm Đào t ạo, B ồi d ư ỡng Gi ảng viên lý lu ận chính tr ị, Đ ại h ọc Qu ốc gia Hà N ội, 144 Xuân Thu ỷ, C ầu Gi ấy, Hà N ội, Vi ệt Nam Nh ận ngày 5 tháng 7 n ăm 2008 Tóm t ắt. Bài báo t ập trung làm rõ hai v ấn đ ề sau: Th ứ nh ất, t ổng k ết kinh nghi ệm tr ọng d ụng nhân tài trong khu v ực công và khu v ực s ản xu ất, kinh doanh đ ể hình thành n ền kinh t ế tri th ức c ủa các qu ốc gia châu Á. Đ ối v ới khu v ực công, bài báo nh ấn m ạnh t ới kinh nghi ệm đào t ạo và s ử d ụng nhân tài, đ ặc bi ệt là đ ội ng ũ nhân tài tr ẻ c ủa Singapore kinh nghi ệm xây d ựng quy trình khoa h ọc cho vi ệc phát hi ện, đánh giá và tuy ển ch ọn nhân tài c ủa Hàn Qu ốc s ự linh ho ạt trong tuy ển d ụng và b ố trí công vi ệc cho nhân tài c ủa Trung Qu ốc. Đ ối v ới kh

Đề tài khoa học: Kiểm định tính hiệu lực của các lý thuyết giải thích cho hiện tượng định dưới giá trong hoạt động phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng-bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam

1. I Kiểm định tính hiệu lực của các lý thuyết giải thích cho hiện tượng định dưới giá trong hoạt động phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam Mã số: . 2. I MỤC LỤC Tóm tắt ………………………………………………………………………………………………………………. V Chương 1 : Tổng quan bài nghiên cứu …………………………………………………………………. 1 1.1 Lý do chọn đề tài …………………………………………………………………………………………. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu …………………………………………………………………………………….. 2 1.3 Phương pháp nghiên cứu. ……………………………………………………………………………… 3 1.4 Điểm mới của bài nghiên cứu ………………………………………………………………………… 3 1.5 Bố cục bài nghiên cứu ……………